Archive for the ngalalana Category

Tujuan Gerakan Kasundaan

Posted in Bahasa Sunda, Eling, Gerakan Kasundaan, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngalalana, pangeling2 on 14 Desember 2009 by kangadesaputra

Sakumaha seratan anu diserat ku Bapa Ajip Rosidi

Tujuan gerakan kasundaan kuduna lain kalungguhan, tapi usaha sangkan urang Sunda, pangpangna rahayat pépéték, meunang kasempetan sajembar-jembarna pikeun ngarépréséntasikeun diri jeung pribadina dina widangna masing-masing. Lamun urang niténan balantika nasional, karasa pisan kurangna urang Sunda méh dina sagala widang. Éléh ku urang Minang, Batak, jeung Bugis nu jumlahna jauh sahandapeun urang Sunda. Naha ku lantaran urang Sunda henteu miboga kamampuh? Tacan tangtu. Anu sidik, urang Sunda apan asor pisan kabisana da rata-rata urang Sunda sakolana ngan 7 taun, hartina henteu tamat SMP-SMP acan. Sabalikna urang Sunda nu mareunang atikan luhur, umumna pala putra ménak heubeul atawa ménak anyar anu mibanda méntalitas priyayi, anu ngarep-ngarep dijenengkeun ku nu dibendo. Da ceuk pikiranana hirup nu utama mah kudu nyekel kalungguhan di pamaréntahan, sanajan gawéna ngan ukur sembah kuriling atawa jadi pakacar.

Padahal urang Sunda kakara maju, lamun élmuna luhung dina sagala widang, wani tandang ngadu kamampuh parebut préstasi tina gawé nyata anu karasa mangpaatna ku balaréa. Tapi urang Sunda luhung élmuna lamun sakola téh lain ngan ngudag ijazah jeung gelar, tapi enyaan ngudag élmuna. Para kaom élit Sunda boga kawajiban pikeun ngusahakeun sangkan sakabéh urang Sunda bisa meunang atikan anu cukup nepi ka dina waktuna tarung dina médan kahirupan nasional, bisa unggul ku sabab parabotna samakta. Harkat jeung martabat urang Sunda moal unggah ngan ku baramaén ménta-ménta kalungguhan, tapi ngan lamun urang Sunda réa némbongkeun préstasi nu pikasérabeun dina sagala lapangan kahirupan di tingkat nasional.

Ngan pikeun nepi ka dinya, kudu aya parobahan méntalitas urang Sunda, tina méntalitas tukang baramaén jadi méntalitas jiwa anu mandiri. Nu gedé kapercayaan dirina, tur dirojong ku élmu jeung kamampuh dina metakeunana bari karasa mangpaatna ku balaréa.

Iklan

Ro’in

Posted in Bahasa Sunda, Eling, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngalalana, pangeling2 on 13 Desember 2009 by kangadesaputra

Rosulullah SAW kantos ngadawuh, yen “Maraneh kabeh pamingpin, unggal pamingpin bakal ditanya tanggungjawabna.” Nilik kana harti nu jembar hadits nu bieu,bisa make undakan, ti mimiti pamingpin rumahtangga, nepi ka pamingpin nagara. Beuki luhur pangkat jeung kalungguhanana, beuki beurat tanggungjawabna. Eta sababna basa Sayyidina Umar bin Khotob dipapancenan kudu jadi khalifah, inyana ceurik, terus cengkat nyabut pedang, bari pokna, kudu aya ti antara maraneh anu wani ngalempengkeun kami (dimana kami nincak salah) kawas lempengna ieu pedang.

Di Sunda aya salahsahiji raja agung, anu jajauheun nyaho kana Islam, malah teu ngambeu-ngambeu acan, nya eta Wastukancana. Ajaran Wastukancana nu pangonjoyna, nya eta nitah nerapkeun “pameda” atawa kritik. Tangtu mun kitu lumakuna di mana inyana nincak salah, tegesna teu luyu jeung aturan hukum harita. Ceuk Wastukancana, pameda teh,lir minyak keur kulit hurik, lir cai keur nu halabhab, lir mandi keur nu pinuh daki.

Kulantaran ageman nu nyampak di Nusantara, samemeh asupna Islam, nya eta Sanghyang, Hindu, Budha, Kristen. Teu mustahil eta lima ageman teh ngagulung kawas spiral, kababawa najan saeutik. Sabab tina ageman nyiptakeun pola budaya. Moal bisa hiji tatanan budaya musnah kitu wae, ku budaya anyar tanpa aya nu kabawa sabagian leutik. Sok komo, para penyiar Islam, ngasupkeun/nerapkeun Islam di Nusantara, teu kalawan paksaan, tapi lalaunan ngaliwetan rupa-rupa tarekah, di antarana ngaliwatan budaya. Hartina rek ageman naon wae, ngaguruntul dina basa, yen, mun hayang nyaho kasalahan sorangan, kudu nanya ka batur. Da meureun ku sorangan mah moal katangen (salilana sok asa bener). Dumasar kabeungharan budaya nu nyampak, sawadina kabeh pamingpin di unggal undakan wewengkon kakawasaan, kudu narima kana kritik/panggeuing (kilangbara menta) ti nu sejen. Lebah dieu liket kaitanana kana kalungguhan pamingpin. Anehna teu saeutik sikep pamingpin mun di kritik sok tuluy ngewa, malah dengdem nepi ka taunan. Cilakana eta rasa dengdem teh disundutan ku jalma sisi-gigirna nu ngahaja ukur leletak, hayang kapake bari neundeutkeun batur nu ngritik tea. Beh dituna tuluy neangan balad, ngarah nu sejen milu ngewa ka jalma nu kumawani ngitik.

Lamun kitu, sidik pisan, pamingpin nu teupayaan, teu tahan kritik, hartina teu tahan banting, can meujeuhna jadi pamingpin. Apan pamingpin mah, kudulandung kandungan laer aisan tegesna hampuraan. Sabab pasti salahsahiji bahan mentalna, legok tapak genteng kadek. Dima kudu nangtukeun hiji kaputusan teu meunang bragu-ragu, kudu ngadek sacekna nilas saplasna, kaasup nohonan jangji. Bakal ngabulasin, mun pamingpin lunca-linci luncat-mulang, udar tina tali gadang. Beh ditu na pamingpin mah mun cilaka pangheulana, mun bagja pangpandeurina, da ngaheulakeun kapentimngan nu aya dina tanggungjawabna.

Pamingpin teh ro’in, nu moal bisa nolak, pasti dipoenta tanggungjawabka dina pangadilan Agung, yaomil kiyamah. Anu geus lain biwir nu ngajawab da dikonci, tapi leungeun, suku jeung anggota awak sejenna. Cilakana mun dina proses pangadilan Agung, anu taya hal nu bisa disumputkeun, eta pamingpin ditungtut dipenta tanggungjawab ku bawahan atawa rahayatna.Jampena, mun hayang jadi pamingpin nu amanah. Ulah petot ngoreksi diri, ngahisab diri, memeh dikoreksi batur, memeh dihisab pangadilan Agung. Muga-muga. Cag.

Sapertos anu diserat dina Majalah Salaka Sunda Online

Cara Sunda Membangun Kesejahteraan

Posted in Eling, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngalalana, ngelmu, Pangalaman, pangeling2, Sanes kanten on 12 Desember 2009 by kangadesaputra

Kompas, Sabtu, 31 Januari 2009 | 11:26 WIB
Oleh Djasepudin

Laku hidup yang hanya menuruti nafsu tanpa menimbang ulang kadar nikmat, manfaat, dan mudaratnya merupakan gambaran singkat kecenderungan hidup sebagian besar masyarakat zaman sekarang. Bukan isi yang dicari, melainkan lebih mengejar citra, gengsi, dan puja-puji. Masyarakat Sunda menamakannya ngaberung napsu atau kaleuleuwihi, cenderung diada-adakan, padahal kemampuan jauh dari yang diperlukan.

Pemujaan dalam menggapai impian tersebut dilakukan dengan pelbagai cara, malah terkadang mengabaikan undang-undang negara, aturan lisan, dan tulisan di kemasyarakatan. Bahkan agama yang dianut pun dilupakan, tunggul dirarud catang dirumpak.

Perilaku semacam itu tidak hanya didawamkan masyarakat kota. Masyarakat desa pun melakukan hal serupa. Mereka tidak memikirkan proses yang mesti dilalui. Memulai usaha tidak dipikir secara matang. Sebab, hasil akhir sangkan disebut hebat adalah segalanya.

Buncir leuit loba duit alias banyak uang dan pangan supaya dipiserab ku balarea (disegani masyarakat), tetapi terkenal buntut kasiran dan gumede, adigung-adiguna (kikir-sombong), adalah salah satu penandanya. Bahkan, saking sombongnya, meski r?a ketan r?a keton, barang atau kekayaan yang dimiliki itu tidak menyebabkan dirinya tingtrim paripurna, atau b?b?k ngoyor di sagara, rek nginum neangan cai alias kekayaan bukan jaminan kesejahteraan.

Untuk mencapai kesejahteraan harus melalui pelbagai tahapan, nete taraje nincak hambalan. Namun, tahapan itu mesti dibentengi dengan aturan negara dan dilandasi norma agama, indung hukum bapa darigama. Sebab, baik agama (Islam) maupun kebudayaan (Sunda) tidak melarang umatnya mencari ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan, moal nyapek mun teu ngoprek, moal ngarih mun teu ngarah, moal ngakeul mun teu ngakal.

Meski demikian, Sunda pun berpesan, elmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarna. Ada keseimbangan agar kita tidak terjerumus ng?lmu sapi atau ngelmu ajug. Muhun, elmu sapi adalah kebersamaan dalam hal yang buruk. Adapun elmu ajug adalah pandai berkhotbah, tetapi dirinya tidak melaksanakannya. Penganut ?lmu sapi dan ?lmu ajug awal-akhir bakal jadi korban dari ucap atau tindakannya, tamiang meulit ka bitis, senjata makan tuan.

Sebab, kekayaan atau ilmu yang dimiliki, jika tidak diamalkan dengan baik, disadari atau tidak lambat atau laun akan sirna, ilang tanpa laratan alias lepas tak berbekas. Sayang, siang-malam sebanyak mungkin menumpuk kekayaan, namun hilang seketika karena keteledoran, gulak-giluk kari tuur, h?rang-h?rang kari mata, teuas-teuas kari bincurang alias kekayaan yang dimiliki hanya tinggal selembar pakaian untuk sekadar menutupi kulit kering dan tulang belulang.

Miskin harta dan ilmu

Akan tetapi, hal itu tidak akan terjadi jika kita teu lali ka purwadaksi, teu mopoho keu wiwitan, teu poho ka bali geusan ngajadi. Sebab, orang yang ingat asal-muasal dalam menjalani kehidupan dituntut selalu waspada dan berserah diri kepada Yang Mahakuasa. Hirup dinuhun paeh dirampes, hirup katungkul ku pati pa?h teu nyaho dimangsa, banda sasampiran nyawa gagaduhan. Orang yang melupakan asal-muasal dan melanggar beragam aturan masuk pada kategori jauh ka bedug anggang ka dulang, urang kampung bau lisung, cacah runtah atah warah.

Orang yang jauh ka bedug anggang ka dulang dapat dipastikan selamanya tetap melarat, miskin ilmu dan miskin harta, kokoro nyoso malarat rosa. Hidup hanya mengandalkan belas kasihan dan sumbangan. Hirup ku panyukup ged? ku pam?r?. Sebab, pelbagai usaha yang dijalani orang yang miskin ilmu dan harta kerap berujung pada kekecewaan, n?t? sempl?k nincak semplak, serba salah.

Padahal, untuk membangun kesejateraan tidak mesti banyak harta. Yang lebih penting adalah ketekunan, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Syarat maju dalam menjalani hidup pun bukan melulu faktor keluarga. Menjadi pengusaha tidak mesti terusing ratu rembesing kusumah alias turunan menak, ningrat, atau aristokrat. Orang merdeka yang mau maju tidak agul ku payung butut, ad?an ku kuda beureum, tidak mengandalkan dinasti atau keturunan.

Menjadi individu yang berkarakter dan merdeka merupakan keharusan. Individu yang mau maju dalam meraih kesejahteraan selalu memiliki saku rangkepan alias banyak perhitungan, ka hareup ngala sajeujeuh, katukang ngala sajeungkal, bobot pangayon timbang taraju, leuleus jeujeur liat tali, landung kandungan la?r asian.

Individu semacam ini pun dalam melakukan usaha tidak melulu mengejar kekayaan dalam bentuk benda, kujang dua pangad?kna alias sekali layar terkembang surut kita berpantang. Malah dua-tiga pulau mesti terlewati, sambil menyelam minum air.

Selain kejujuran dan ketekunan, modal lain adalah hemat, bibilintik ti leuleutik babanda ti bubudak, geus ged? tinggal mak?na. Segala aset yang masuk dan dikeluarkan selalu diperhitungkan dengan matang. Malah konsumsi dalam keseharian pun sehemat mungkin, kuru cileuh kent?l peujit, huap hiji diduakeun.

Prinsipnya adalah saeutik mahi loba nyeea atau dahar tamba lapar nginum tamba hanaang alias makan dan minum hanya seperlunya. Segala tindak tanduk mesti bermanfaat, lain lantung tambuh laku lain l?ntang tanpa b?ja, menghindari perjalanan yang tidak perlu dalam mewujudkan cita-citanya.

Tak asal jadi

Oleh karena itu, dalam memutuskan sesuatu tidak asal jadi, tetapi dimusyawarahkan dengan yang lebih ahli, bertanya kepada pakar dalam bidangnya. Nangtung di kariungan ngadeg di karageman, bobot pangayon timbang taraju, leuleus jeujeur liat tali, landung kandungan la?r asian.

Jika sudah menggapai yang dicita-citakan, pribadi Sunda yang merdeka sebisa dan sekuat mungkin tidak mudah tergoda harta, takhta, atau wanita, yang kadang menyesatkan dan menghancurkan. Hal itu untuk menghindari moro julang ngaleupaskeun peusing alias mengejar hal yang dianggap besar, sedangkan harta yang ada dalam genggaman malah dilepaskan.

Adapun wanita, sesuai dengan kodratnya, selain merupakan faktor penting dalam membangun kesejahteraan, jika tidak kita sikapi dengan baik dan hati-hati, kerap menjadi batu sandungan dan malah menghancurkan konstruksi bangunan. Nu geulis jadi werejit nu lenjang jadi baruang. Cag!

DJASEPUDIN Alumnus Program Studi Sastra Sunda Universitas Padjadjaran

BASA ASMARA BASA SUNDA

Posted in Bahasa Sunda, Eling, Lalampahan, Makalangan, ngalalana, Pangalaman, pangeling2, Sanes kanten on 11 Desember 2009 by kangadesaputra

Aku tergila gila padamu – Abi ka gegeloan ku anjeun

I love U – Abi bogoh ka anjeun

I’tell u – Abi bade ngabejaan anjeun

U look beautiful – anjeun katingali geulis

May I kiis u ? – wios abi nyium anjeun ?

Kiis me. – cium abi

Look at me – tingali abi

Hug me – Tangkeup abi

Don’t be shy – tong isin isin

U have a beautiful body – awakna bohay….jiiiaaahhh

It’s gonna be okay – moal nanaon tenang we

I don’t have sex – abi alim kimpoi

Sorry, I don’t do such a thing – punten , abi teu alim ngalakukeun hal nu kitu

I feel so good. – abi ngarasa enak

I don’t wanna leave u – abi alim ninggalkeun anjeun

Will u marry me? – Kersa teu nikah sareng abi?

Give me more time – pasihan abi waktos

I’m not good for u – abi teu pantes jang anjeun

laip diri = lupa diri

dayeuh = kota

kungsi nyanding = pernah berkunjung

ngahaleuang = bersenandung

bulan sapasi = bulan sabit

katambias = membias (bias cahaya)

kiwari = hari gini

baranang = bersinar

harepan = harapan

neang datang = pulang pergi

pias-pias = samar-samar

ngelusan = mengelus/membelai

kalangkang = bayangan

asih = kasih

ilang dangiang = sunyi sepi ( ga ada suara )

jumeneng = hidup

sumujud = sujud

awang-awang = langit

gusti = tuhan

sumembah = sembah

kagembang mojang = kepincut gadis

mulang = pulang

pengkolan = belokan

sareret = sekilas

linduh = teduh

tangkal = pohon

pinasti = mati

Dicutat ti : http://versophoto.wordpress.com/2009/09/10/bahasa-asmara-b-sunda/

Nuturkeun Indung Suku

Posted in Eling, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngalalana, ngelmu, Pangalaman, pangeling2, Sanes kanten on 10 Desember 2009 by kangadesaputra

tuh jalanteh geuningan ukur satapak,

bari pinuh ku pengkolan…

nanjak mudun matak teu purun,

sisimpangan panipuan,

leuweung ganggong simagonggong,

sato jurig setan siluman,

kade sing panceg patekadan,

dioboran kaimanan,

agama nu jadi patokan,

qur’an dibaca jang cecekelan,

sugan jeung sugan kabagjaan kasampeur di tungtung jalan

hampura abdi dulur2….

hampura abdi Gusti….

diri rumaos teu sampurna,

laku lampah nu loba nganyerikeun baraya,

diri lamokot ku dosa

Muga jembar pangampurana,

ngarah hirup karasa nikmatna,

nyanggupan hayangna nyorang kasampurnaan.

akang.10.12.09