Archive for the masantren Category

Tujuan Gerakan Kasundaan

Posted in Bahasa Sunda, Eling, Gerakan Kasundaan, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngalalana, pangeling2 on 14 Desember 2009 by kangadesaputra

Sakumaha seratan anu diserat ku Bapa Ajip Rosidi

Tujuan gerakan kasundaan kuduna lain kalungguhan, tapi usaha sangkan urang Sunda, pangpangna rahayat pépéték, meunang kasempetan sajembar-jembarna pikeun ngarépréséntasikeun diri jeung pribadina dina widangna masing-masing. Lamun urang niténan balantika nasional, karasa pisan kurangna urang Sunda méh dina sagala widang. Éléh ku urang Minang, Batak, jeung Bugis nu jumlahna jauh sahandapeun urang Sunda. Naha ku lantaran urang Sunda henteu miboga kamampuh? Tacan tangtu. Anu sidik, urang Sunda apan asor pisan kabisana da rata-rata urang Sunda sakolana ngan 7 taun, hartina henteu tamat SMP-SMP acan. Sabalikna urang Sunda nu mareunang atikan luhur, umumna pala putra ménak heubeul atawa ménak anyar anu mibanda méntalitas priyayi, anu ngarep-ngarep dijenengkeun ku nu dibendo. Da ceuk pikiranana hirup nu utama mah kudu nyekel kalungguhan di pamaréntahan, sanajan gawéna ngan ukur sembah kuriling atawa jadi pakacar.

Padahal urang Sunda kakara maju, lamun élmuna luhung dina sagala widang, wani tandang ngadu kamampuh parebut préstasi tina gawé nyata anu karasa mangpaatna ku balaréa. Tapi urang Sunda luhung élmuna lamun sakola téh lain ngan ngudag ijazah jeung gelar, tapi enyaan ngudag élmuna. Para kaom élit Sunda boga kawajiban pikeun ngusahakeun sangkan sakabéh urang Sunda bisa meunang atikan anu cukup nepi ka dina waktuna tarung dina médan kahirupan nasional, bisa unggul ku sabab parabotna samakta. Harkat jeung martabat urang Sunda moal unggah ngan ku baramaén ménta-ménta kalungguhan, tapi ngan lamun urang Sunda réa némbongkeun préstasi nu pikasérabeun dina sagala lapangan kahirupan di tingkat nasional.

Ngan pikeun nepi ka dinya, kudu aya parobahan méntalitas urang Sunda, tina méntalitas tukang baramaén jadi méntalitas jiwa anu mandiri. Nu gedé kapercayaan dirina, tur dirojong ku élmu jeung kamampuh dina metakeunana bari karasa mangpaatna ku balaréa.

Iklan

Ro’in

Posted in Bahasa Sunda, Eling, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngalalana, pangeling2 on 13 Desember 2009 by kangadesaputra

Rosulullah SAW kantos ngadawuh, yen “Maraneh kabeh pamingpin, unggal pamingpin bakal ditanya tanggungjawabna.” Nilik kana harti nu jembar hadits nu bieu,bisa make undakan, ti mimiti pamingpin rumahtangga, nepi ka pamingpin nagara. Beuki luhur pangkat jeung kalungguhanana, beuki beurat tanggungjawabna. Eta sababna basa Sayyidina Umar bin Khotob dipapancenan kudu jadi khalifah, inyana ceurik, terus cengkat nyabut pedang, bari pokna, kudu aya ti antara maraneh anu wani ngalempengkeun kami (dimana kami nincak salah) kawas lempengna ieu pedang.

Di Sunda aya salahsahiji raja agung, anu jajauheun nyaho kana Islam, malah teu ngambeu-ngambeu acan, nya eta Wastukancana. Ajaran Wastukancana nu pangonjoyna, nya eta nitah nerapkeun “pameda” atawa kritik. Tangtu mun kitu lumakuna di mana inyana nincak salah, tegesna teu luyu jeung aturan hukum harita. Ceuk Wastukancana, pameda teh,lir minyak keur kulit hurik, lir cai keur nu halabhab, lir mandi keur nu pinuh daki.

Kulantaran ageman nu nyampak di Nusantara, samemeh asupna Islam, nya eta Sanghyang, Hindu, Budha, Kristen. Teu mustahil eta lima ageman teh ngagulung kawas spiral, kababawa najan saeutik. Sabab tina ageman nyiptakeun pola budaya. Moal bisa hiji tatanan budaya musnah kitu wae, ku budaya anyar tanpa aya nu kabawa sabagian leutik. Sok komo, para penyiar Islam, ngasupkeun/nerapkeun Islam di Nusantara, teu kalawan paksaan, tapi lalaunan ngaliwetan rupa-rupa tarekah, di antarana ngaliwatan budaya. Hartina rek ageman naon wae, ngaguruntul dina basa, yen, mun hayang nyaho kasalahan sorangan, kudu nanya ka batur. Da meureun ku sorangan mah moal katangen (salilana sok asa bener). Dumasar kabeungharan budaya nu nyampak, sawadina kabeh pamingpin di unggal undakan wewengkon kakawasaan, kudu narima kana kritik/panggeuing (kilangbara menta) ti nu sejen. Lebah dieu liket kaitanana kana kalungguhan pamingpin. Anehna teu saeutik sikep pamingpin mun di kritik sok tuluy ngewa, malah dengdem nepi ka taunan. Cilakana eta rasa dengdem teh disundutan ku jalma sisi-gigirna nu ngahaja ukur leletak, hayang kapake bari neundeutkeun batur nu ngritik tea. Beh dituna tuluy neangan balad, ngarah nu sejen milu ngewa ka jalma nu kumawani ngitik.

Lamun kitu, sidik pisan, pamingpin nu teupayaan, teu tahan kritik, hartina teu tahan banting, can meujeuhna jadi pamingpin. Apan pamingpin mah, kudulandung kandungan laer aisan tegesna hampuraan. Sabab pasti salahsahiji bahan mentalna, legok tapak genteng kadek. Dima kudu nangtukeun hiji kaputusan teu meunang bragu-ragu, kudu ngadek sacekna nilas saplasna, kaasup nohonan jangji. Bakal ngabulasin, mun pamingpin lunca-linci luncat-mulang, udar tina tali gadang. Beh ditu na pamingpin mah mun cilaka pangheulana, mun bagja pangpandeurina, da ngaheulakeun kapentimngan nu aya dina tanggungjawabna.

Pamingpin teh ro’in, nu moal bisa nolak, pasti dipoenta tanggungjawabka dina pangadilan Agung, yaomil kiyamah. Anu geus lain biwir nu ngajawab da dikonci, tapi leungeun, suku jeung anggota awak sejenna. Cilakana mun dina proses pangadilan Agung, anu taya hal nu bisa disumputkeun, eta pamingpin ditungtut dipenta tanggungjawab ku bawahan atawa rahayatna.Jampena, mun hayang jadi pamingpin nu amanah. Ulah petot ngoreksi diri, ngahisab diri, memeh dikoreksi batur, memeh dihisab pangadilan Agung. Muga-muga. Cag.

Sapertos anu diserat dina Majalah Salaka Sunda Online

Cara Sunda Membangun Kesejahteraan

Posted in Eling, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngalalana, ngelmu, Pangalaman, pangeling2, Sanes kanten on 12 Desember 2009 by kangadesaputra

Kompas, Sabtu, 31 Januari 2009 | 11:26 WIB
Oleh Djasepudin

Laku hidup yang hanya menuruti nafsu tanpa menimbang ulang kadar nikmat, manfaat, dan mudaratnya merupakan gambaran singkat kecenderungan hidup sebagian besar masyarakat zaman sekarang. Bukan isi yang dicari, melainkan lebih mengejar citra, gengsi, dan puja-puji. Masyarakat Sunda menamakannya ngaberung napsu atau kaleuleuwihi, cenderung diada-adakan, padahal kemampuan jauh dari yang diperlukan.

Pemujaan dalam menggapai impian tersebut dilakukan dengan pelbagai cara, malah terkadang mengabaikan undang-undang negara, aturan lisan, dan tulisan di kemasyarakatan. Bahkan agama yang dianut pun dilupakan, tunggul dirarud catang dirumpak.

Perilaku semacam itu tidak hanya didawamkan masyarakat kota. Masyarakat desa pun melakukan hal serupa. Mereka tidak memikirkan proses yang mesti dilalui. Memulai usaha tidak dipikir secara matang. Sebab, hasil akhir sangkan disebut hebat adalah segalanya.

Buncir leuit loba duit alias banyak uang dan pangan supaya dipiserab ku balarea (disegani masyarakat), tetapi terkenal buntut kasiran dan gumede, adigung-adiguna (kikir-sombong), adalah salah satu penandanya. Bahkan, saking sombongnya, meski r?a ketan r?a keton, barang atau kekayaan yang dimiliki itu tidak menyebabkan dirinya tingtrim paripurna, atau b?b?k ngoyor di sagara, rek nginum neangan cai alias kekayaan bukan jaminan kesejahteraan.

Untuk mencapai kesejahteraan harus melalui pelbagai tahapan, nete taraje nincak hambalan. Namun, tahapan itu mesti dibentengi dengan aturan negara dan dilandasi norma agama, indung hukum bapa darigama. Sebab, baik agama (Islam) maupun kebudayaan (Sunda) tidak melarang umatnya mencari ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan, moal nyapek mun teu ngoprek, moal ngarih mun teu ngarah, moal ngakeul mun teu ngakal.

Meski demikian, Sunda pun berpesan, elmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarna. Ada keseimbangan agar kita tidak terjerumus ng?lmu sapi atau ngelmu ajug. Muhun, elmu sapi adalah kebersamaan dalam hal yang buruk. Adapun elmu ajug adalah pandai berkhotbah, tetapi dirinya tidak melaksanakannya. Penganut ?lmu sapi dan ?lmu ajug awal-akhir bakal jadi korban dari ucap atau tindakannya, tamiang meulit ka bitis, senjata makan tuan.

Sebab, kekayaan atau ilmu yang dimiliki, jika tidak diamalkan dengan baik, disadari atau tidak lambat atau laun akan sirna, ilang tanpa laratan alias lepas tak berbekas. Sayang, siang-malam sebanyak mungkin menumpuk kekayaan, namun hilang seketika karena keteledoran, gulak-giluk kari tuur, h?rang-h?rang kari mata, teuas-teuas kari bincurang alias kekayaan yang dimiliki hanya tinggal selembar pakaian untuk sekadar menutupi kulit kering dan tulang belulang.

Miskin harta dan ilmu

Akan tetapi, hal itu tidak akan terjadi jika kita teu lali ka purwadaksi, teu mopoho keu wiwitan, teu poho ka bali geusan ngajadi. Sebab, orang yang ingat asal-muasal dalam menjalani kehidupan dituntut selalu waspada dan berserah diri kepada Yang Mahakuasa. Hirup dinuhun paeh dirampes, hirup katungkul ku pati pa?h teu nyaho dimangsa, banda sasampiran nyawa gagaduhan. Orang yang melupakan asal-muasal dan melanggar beragam aturan masuk pada kategori jauh ka bedug anggang ka dulang, urang kampung bau lisung, cacah runtah atah warah.

Orang yang jauh ka bedug anggang ka dulang dapat dipastikan selamanya tetap melarat, miskin ilmu dan miskin harta, kokoro nyoso malarat rosa. Hidup hanya mengandalkan belas kasihan dan sumbangan. Hirup ku panyukup ged? ku pam?r?. Sebab, pelbagai usaha yang dijalani orang yang miskin ilmu dan harta kerap berujung pada kekecewaan, n?t? sempl?k nincak semplak, serba salah.

Padahal, untuk membangun kesejateraan tidak mesti banyak harta. Yang lebih penting adalah ketekunan, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Syarat maju dalam menjalani hidup pun bukan melulu faktor keluarga. Menjadi pengusaha tidak mesti terusing ratu rembesing kusumah alias turunan menak, ningrat, atau aristokrat. Orang merdeka yang mau maju tidak agul ku payung butut, ad?an ku kuda beureum, tidak mengandalkan dinasti atau keturunan.

Menjadi individu yang berkarakter dan merdeka merupakan keharusan. Individu yang mau maju dalam meraih kesejahteraan selalu memiliki saku rangkepan alias banyak perhitungan, ka hareup ngala sajeujeuh, katukang ngala sajeungkal, bobot pangayon timbang taraju, leuleus jeujeur liat tali, landung kandungan la?r asian.

Individu semacam ini pun dalam melakukan usaha tidak melulu mengejar kekayaan dalam bentuk benda, kujang dua pangad?kna alias sekali layar terkembang surut kita berpantang. Malah dua-tiga pulau mesti terlewati, sambil menyelam minum air.

Selain kejujuran dan ketekunan, modal lain adalah hemat, bibilintik ti leuleutik babanda ti bubudak, geus ged? tinggal mak?na. Segala aset yang masuk dan dikeluarkan selalu diperhitungkan dengan matang. Malah konsumsi dalam keseharian pun sehemat mungkin, kuru cileuh kent?l peujit, huap hiji diduakeun.

Prinsipnya adalah saeutik mahi loba nyeea atau dahar tamba lapar nginum tamba hanaang alias makan dan minum hanya seperlunya. Segala tindak tanduk mesti bermanfaat, lain lantung tambuh laku lain l?ntang tanpa b?ja, menghindari perjalanan yang tidak perlu dalam mewujudkan cita-citanya.

Tak asal jadi

Oleh karena itu, dalam memutuskan sesuatu tidak asal jadi, tetapi dimusyawarahkan dengan yang lebih ahli, bertanya kepada pakar dalam bidangnya. Nangtung di kariungan ngadeg di karageman, bobot pangayon timbang taraju, leuleus jeujeur liat tali, landung kandungan la?r asian.

Jika sudah menggapai yang dicita-citakan, pribadi Sunda yang merdeka sebisa dan sekuat mungkin tidak mudah tergoda harta, takhta, atau wanita, yang kadang menyesatkan dan menghancurkan. Hal itu untuk menghindari moro julang ngaleupaskeun peusing alias mengejar hal yang dianggap besar, sedangkan harta yang ada dalam genggaman malah dilepaskan.

Adapun wanita, sesuai dengan kodratnya, selain merupakan faktor penting dalam membangun kesejahteraan, jika tidak kita sikapi dengan baik dan hati-hati, kerap menjadi batu sandungan dan malah menghancurkan konstruksi bangunan. Nu geulis jadi werejit nu lenjang jadi baruang. Cag!

DJASEPUDIN Alumnus Program Studi Sastra Sunda Universitas Padjadjaran

Nuturkeun Indung Suku

Posted in Eling, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngalalana, ngelmu, Pangalaman, pangeling2, Sanes kanten on 10 Desember 2009 by kangadesaputra

tuh jalanteh geuningan ukur satapak,

bari pinuh ku pengkolan…

nanjak mudun matak teu purun,

sisimpangan panipuan,

leuweung ganggong simagonggong,

sato jurig setan siluman,

kade sing panceg patekadan,

dioboran kaimanan,

agama nu jadi patokan,

qur’an dibaca jang cecekelan,

sugan jeung sugan kabagjaan kasampeur di tungtung jalan

hampura abdi dulur2….

hampura abdi Gusti….

diri rumaos teu sampurna,

laku lampah nu loba nganyerikeun baraya,

diri lamokot ku dosa

Muga jembar pangampurana,

ngarah hirup karasa nikmatna,

nyanggupan hayangna nyorang kasampurnaan.

akang.10.12.09

NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I & II

Posted in Makalangan, Lalampahan, Eling, masantren, ngelmu, pangeling2, Pusaka, Nadoman on 10 Desember 2009 by kangadesaputra

A’udzubillaahi minasy-syaitaanir-radziim
Ka Alloh abdi nyalindung, tina panggodana setan.

بسم الله الرحمن الرحيم
b-ismi-llāhi r-raḥmāni r-raḥīm
Kalayan asma Nu Agung, Alloh Anu Welas Asih.

-Alloh-

1. ALLOH ANU MAHA UNINGA (:2/1,2)
Alloh Nu Maha Uninga, kana sadaya dawuh-Na,
mungguhing urang manusa, wajib kedah percantenna.
Kana Qur’an ulah hamham, ulah waswas ragu-ragu,
upami urang mihamham, tangtos urang buntu laku.
Sadaya umat Pangeran, kedah kenging tuduh jalan,
nu mawi lumungsur Qur’an, pikeun tuduh jalan iman.
Tawisna nu takwa to’at, yakin ayana aherat,
solatna teh tara pegat, ku Alloh tangtos dirahmat.

2. SILIH BAGI REJEKI (:2/2,3,4)
Mun urang nampi rejeki, rejeki pabagi-bagi,
sasama ge kabagean, rejeki silih agehan.
Jelema nu iman mu’min, panceg percaya tur yakin,
kitabulloh nu baheula, eta ge dawuh Mantenna.
Jelema nu iman mu’min, yakinna aenal yakin,
yen engke teh hirup deui, bakal deuheus ka Ilahi.

3. PITUDUH TI ALLOH SWT (:2/5)
Mungguhing nu iman takwa, kenging pituduh Mantenna,
hirupna kenging panungtun, henteu lesot ti panuyun.
Eta teh bagja utama, rahmat teu kinten ageungna,
mulus salamet hirupna, kenging pituduh Mantenna.
Nu kitu hirup rahayu, kenging pituduh lumaku,
moal sasar katambias, moal hamham moal waswas.

4. ULAH NGABEDUL (:2/6,7)
Jelema anu mantangul, hirup nyuruntul ngabedul,
hese dibere pepeling, langlang-lingling lir teu eling.
Mangeran kana napsuna, ngagugulung kahayangna,
aturan kabeh dirumpak, ngaruksak jeung ngagalaksak.
Lajeng ku Alloh ditutup, kalbu dibulen dirungkup,
hatena teh ditulakan, pangreungeuna dicocokan.
Batin jadi kurunyinyi, tebih ti hidayah Gusti,
cilaka estu cilaka, jalma nu kitu lampahna.

5. GANCANG OMEAN (:2/8,9)
Seueur pisan kajantenan, ngaku-ngaku panceg iman,
padahal gagaleongan, kaimanan reureundahan.
Sering pisan kaalaman, pura-pura ngaku iman,
ari lampah euwah-euwah, kitu salah kieu salah.
Lamun nyieun kasalahan, pek omean gagancangan,
gancang menta dihampura, ka Alloh Maha Kawasa.
Kitu lampah sasab pisan, tetela nipu sorangan,
tapi tong peunggas harepan, nu salah gancang omean.

6. SIPATNA JELEMA ANU MUNAPEK (:2/10,11)
Jalma munapek sipatna, mun leukeun nitenanana,
sok resep nyieun alesan, keur nutupan kasalahan,
Kasalahan diteumbleuhkeun, geugeuleuh dika-baturkeun,
hatena pinuh werejit, kotor jeung pinuh rurujit.
Mun hareupeun ngomong hade, tukangeun mah ngalelewe,
nu kitu tong jadi sobat, sabab mindeng ngahianat.

7. ULAH JALIR JANGJI (:2/12,13)
Lamun urang gaduh jangji, kade ulah lanca-linci,
subaya kedah cumponan, sabab eta kahormatan.
Jelema nu jalir jangji, eta teh sami saharti,
reujeung ngaruksak pribadi, henteu ngajenan ka diri.
Nu teu pageuh kana jangji, nu kitu munapek pasti,
hirupna moal jamuga, bakal pinanggih tunggara.

8. NGAJAGA LETAH (:2/14)
Kade jaga eta letah, sabab mindeng mawa salah,
seukeutna leuwih ti pedang, raheutna matak gudawang.
Loba nu meunang cilaka, lantaran tina ngomongna,
ngomong teu dipikir heula, tangtu hanjakal ahirna.
Ngomong ngabuih ngabudah, mindingan lampah nu salah,
ngaku-ngaku iman takwa, padahal reka perdaya,
Iman ukur kaheureuyan, kawas bunglon lolondokan,
kitu peta salah pisan, kudu gancang dijauhan.

9. ULAH NGAHEUREUYKEUN AYAT (:2/15,16)
Mangkade ulah mokaha, ngaheureuykeun pidawuh-Na,
dipake ocon guguyon, kitu peta estu awon.
Jalma ngaheureuykeun ayat, moal pinarinan rahmat,
jeung moal kenging sapa’at, sabab ngaheureuykeun ayat.
Ayat teh dawuhan Gusti, lenyepan mangka kaharti,
sangkan urang ulah rugi, hirup jadi ngandung harti.
Ayat ulah diheureuykeun, kuduna teh dihartikeun,
sangkan hirup ulah rugi, tur kenging rido Ilahi.

10. PALITA ANU TEU CAHAYAAN (:2/17,18)
Kuma pibakaleunana, lamun pareng hiji mangsa,
urang teh nyeungeut palita, tapi teu caang sinarna
Kotret deui cekres deui, ngahurungkeun korek api,
pareum deui pareum deui, poek deui poek deui.
Rajeun palitana hurung, tapi kalah tambah bingung,
sabab cahayana musna, poek mongkleng buta rata.
Kitu minangka misilna, nu munapek ibaratna,
lolong lahir jeung batinna, sasab dunya aheratna.

11. CAHAYA KILAT SAJORELAT (:2/19)
Pareng leumpang tengah peuting, poek mongkleng sepi jempling,
ngadadak baranyay kilat, serab kilat sajorelat.
Jelebet sorana tarik, dunya eundeur rek tibalik,
tinggorowok tingkoceak, asa kiamat ngadadak.
Gelap dor-dar tingjelegur, dunya asa arek lebur,
nu munapek tingjarerit, sieun maot jadi mayit.
Careurik aluk-alukan, anak bojo dicalukan,
tapi taya nu nembalan, hayang salamet sorangan.
Kitu misil nu munapek, leumpang ngatog di nu poek,
uyup-ayap rungah-ringeuh, hatena tagiwur riweuh.
Nu munapek lolong hate, teu apal goreng jeung hade,
cilaka estu cilaka, nu munapek ka naraka.
Alloh Nu Maha Ngamurba, ngamurba ka sadayana,
sadaya mahluk Mantenna, Alloh Nu Maha Kawasa.

12. ULAH WASWAS (:2/20)
Anu hatena ngolembar, waswas hamham tara sabar,
caang pikir sagebrayan, gancang leumpang rurusuhan.
Reup deui poek meredong, utag-atog rarang-rorong,
jen ngajentul mandeg mayong, paningalna jadi lolong.
Lolong teh lolong batinna, torek teh torek rasana,
musna rasa manusana, nu kitu kapir ngaranna.
Nu matak ulah rek hamham, sabab matak ipis iman,
ulah waswas ragu-ragu, mandeg mayong mundur maju.

13. ULAH SALAH NYEMBAH (:2/21)
Eling-eling dulur kuring, sing bisa ngaping ngajaring,
sangkan urang tetep eling, ka Alloh Nu Maha Wening.
Ka Alloh urang sumembah, sumembah iklas tur sadrah,
kade ulah salah nyembah, mung ka Alloh urang nyembah.
Kapan urang diciptakeun, ku Mantenna digelarkeun,
sami jeung anu baheula, nu gelar leuwih ti heula.
Sumujud kedah ka Alloh, wiridan ku asma Alloh,
muntang manteng mung ka Alloh, Maha Suci Gusti Alloh.

14. MATAK WAAS (:2/22)
Ya Alloh Nu Maha Akbar, estu waas matak kelar,
ningal daratan nu ngampar, alam dunya nu ngagelar.
Ret neuteup ka awang-awang, megana pating kalayang,
langit teu aya tungtungna, endah temen kasawangna.
Ti siang ngempray caraang, titingalan awas lenglang,
ti wengi bentang baranang, cahaya bulan gumiwang.
Teu lami hujan miripis, ti langit hujan girimis,
hujan rohmat ti Pangeran, Mantenna Nu Maha Heman.
Tutuwuhan breng jaradi, renung dina latar bumi,
sadaya eta rejeki, paparin Ilahi Robbi.
Mekar sakur kekembangan, leubeut sugri bungbuahan,
kukupu gegelebaran, bangbara sareng nyiruan.
Mung ka Alloh nya sumembah, kade ulah salah nyembah,
ulah rek nyembah berhala, sabab eta teh doraka.

15. ULAH HAMHAM (:2/23,24)
Lamun masih keneh hamham, kana eusina Al Qur’an,
pek geura nyieun sasurat, geura tiron ayat-ayat.
Lamun masih ragu-ragu, yen Qur’an eta teh wahyu,
pek jieun sasurat bae, masing alus masing hade.
Sesembahan penta tulung, sangkan ngabantuan nulung,
mun berhala enya luhung, hempek gancang penta tulung.
Tangtu andika mo bisa, jeung tangtu moal rek bisa,
pek jaga diri andika, sangkan ulah ka naraka.
Wahyu teh ti Gusti Alloh, lumungsur ka Rosululloh,
sanes damelan manusa, pidawuh Alloh Ta’ala.

16. WARTA PIKABUNGAHEUN (:2/25)
Aya warta matak bungah, keur jalma anu sumerah,
nu resep amal ibadah, nu ngomean lampah salah.
Ka jalma nu laku hade, rek lalaki rek awewe,
Alloh moal hare-hare, bakal diganjar nu hade.
Matuhna ge di sawarga, sawarga endah kacida,
langgeng matuhna di dinya, nampi kurnia Mantenna.
Linggih di Janatunna’im, patempatan anu mu’min,
sawargana kanimatan, di dunya taya bandingan.

17. TUDUH JALAN (:2/26,27)
Dina Al – Qur’an nu mulya, seueur simbul jeung siloka,
silib sindir jeung sasmita, anu mu’min mah percaya.
Perlambang teh tuduh jalan, nu mu’min percanten pisan,
tapi ceuk jelema kapir, matak sasab silib sindir.
Siloka sareng sasmita, eta pituduh Mantenna,
tuduh jalan ka umat-Na, sangkan teu sasab hirupna.
Pikeun ngahartikeun lambang, urang sing asak jeujeuhan,
maca tapsir tarjamahan, engke aya katerangan.
Saeusina jagata raya, eta ge ayat Mantenna,
upami ditapakuran, seueur rasiah Pangeran.
Ta pi keur jalma nu musrik, silib sindir teu dilirik,
ayat-ayat ti Pangeran, diantep teu dilenyepan.
Dasar jelema nu fasik, hirupna teh estu musrik,
gawe nyieun karuksakan, rugi lain meumeueusan.

18. MULANG KA ALLOH SWT (:2/28)
Ari mungguhing manusa, nya tina taneuh asalna,
barang paeh mimitina, lajeng dipaparin nyawa.
Barang paeh nya asalna, bisa hirup ku Kersana,
Pangersa Alloh Ta’ala, kumelendang ngalumbara.
Lajeng ku Kersa Ilahi, nu hirup teh paeh deui,
mulang ka asalna tadi, sakabehna paeh deui.
Ku Kersana Maha Suci, engke dina hiji wanci,
nu paeh teh hudang deui, marulang deui ka Gusti.

19. TADABUR ALAM (:2/29)
Sumangga tingali bumi, tafakuran ulah lali,
dunya ngampar lega pisan, eta ciptaan Pangeran.
Sakur sugri nu gumelar, pikeun manusa takajar,
mangpa’atna keur manusa, khalifatullah di dunya.
Nu mawi ulah diruksak, alam ulah digalaksak,
pibelkeleun keur manusa, bekel hirup ngalumbara.
Payungna langit melengkung, tawis kanyaah Nu Agung,
wiati nu tujuh lapis, ti langit hujan miripis.
Ngan manusa sok mokaha, mindeng hilap ka Mantenna,
ka Alloh Nu Maha Heman, sok mindeng tara sukuran.

20. IBLIS ANU DORAKA (:2/30;=30)
Kersaning Ilahi Robbi, awalna nyiptakeun jalmi,
sapangersana Ilahi, sadaya tangtos ngajadi.
Malaikat didawuhan, sangkan sumujud ka Adam,
brek sujud taya nu baha, iwal Iblis nu doraka.
Iblis teh sombong adigung, dumeh tina seuneu hurung,
ngarasa unggul kacida, dibandingkeun jeung manusa.
Iblis teh sombong kacida, asa leuwih ti manusa,
padahal sadaya mahluk, ka Alloh mah tangtos taluk.
Padahal anging Ilahi, nu maphum mah anging Gusti,
mahlukna mah moal ngarti, pangna Alloh nyipta jalmi.
Sakur jelema nu sombong, kumaki jeung gede bohong,
eta teh baturna setan, jeung idajli babarengan.
Ku kituna unggal jalma, nu adigung adiguna,
eta teh baladna setan, bakal dila’nat Pangeran.

Dicutat ti dieu : http://blankon.wordpress.com/2009/08/31/nadoman-nurul-hikmah-daras-i/

Pupuh naon cing?

Posted in Eling, Makalangan, masantren, Pangalaman, pangeling2 on 7 Desember 2009 by kangadesaputra

Budak leutik nuju pundung,

babaku pundungna peuting,

nguriling kakalayapan,

neangan nu geulis-geulis,

sarupaning puputrian,

nini2 nu kapanggih,

—-> Pupuh Naon Eta? beu meni kacida nya eusi na…

akang.12.09

Panganteur Ikhtiar

Posted in Eling, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngelmu, Pangalaman, pangeling2 on 7 Desember 2009 by kangadesaputra

Bral geura miang,

medar deui lalakon kahirupan,

kahirupan anu pinuh ku kembang pangharepan

Mugi Allah maparin kasaean sareng kaberkahan.

Bismillah…

akang.12.09