Ro’in

Rosulullah SAW kantos ngadawuh, yen “Maraneh kabeh pamingpin, unggal pamingpin bakal ditanya tanggungjawabna.” Nilik kana harti nu jembar hadits nu bieu,bisa make undakan, ti mimiti pamingpin rumahtangga, nepi ka pamingpin nagara. Beuki luhur pangkat jeung kalungguhanana, beuki beurat tanggungjawabna. Eta sababna basa Sayyidina Umar bin Khotob dipapancenan kudu jadi khalifah, inyana ceurik, terus cengkat nyabut pedang, bari pokna, kudu aya ti antara maraneh anu wani ngalempengkeun kami (dimana kami nincak salah) kawas lempengna ieu pedang.

Di Sunda aya salahsahiji raja agung, anu jajauheun nyaho kana Islam, malah teu ngambeu-ngambeu acan, nya eta Wastukancana. Ajaran Wastukancana nu pangonjoyna, nya eta nitah nerapkeun “pameda” atawa kritik. Tangtu mun kitu lumakuna di mana inyana nincak salah, tegesna teu luyu jeung aturan hukum harita. Ceuk Wastukancana, pameda teh,lir minyak keur kulit hurik, lir cai keur nu halabhab, lir mandi keur nu pinuh daki.

Kulantaran ageman nu nyampak di Nusantara, samemeh asupna Islam, nya eta Sanghyang, Hindu, Budha, Kristen. Teu mustahil eta lima ageman teh ngagulung kawas spiral, kababawa najan saeutik. Sabab tina ageman nyiptakeun pola budaya. Moal bisa hiji tatanan budaya musnah kitu wae, ku budaya anyar tanpa aya nu kabawa sabagian leutik. Sok komo, para penyiar Islam, ngasupkeun/nerapkeun Islam di Nusantara, teu kalawan paksaan, tapi lalaunan ngaliwetan rupa-rupa tarekah, di antarana ngaliwatan budaya. Hartina rek ageman naon wae, ngaguruntul dina basa, yen, mun hayang nyaho kasalahan sorangan, kudu nanya ka batur. Da meureun ku sorangan mah moal katangen (salilana sok asa bener). Dumasar kabeungharan budaya nu nyampak, sawadina kabeh pamingpin di unggal undakan wewengkon kakawasaan, kudu narima kana kritik/panggeuing (kilangbara menta) ti nu sejen. Lebah dieu liket kaitanana kana kalungguhan pamingpin. Anehna teu saeutik sikep pamingpin mun di kritik sok tuluy ngewa, malah dengdem nepi ka taunan. Cilakana eta rasa dengdem teh disundutan ku jalma sisi-gigirna nu ngahaja ukur leletak, hayang kapake bari neundeutkeun batur nu ngritik tea. Beh dituna tuluy neangan balad, ngarah nu sejen milu ngewa ka jalma nu kumawani ngitik.

Lamun kitu, sidik pisan, pamingpin nu teupayaan, teu tahan kritik, hartina teu tahan banting, can meujeuhna jadi pamingpin. Apan pamingpin mah, kudulandung kandungan laer aisan tegesna hampuraan. Sabab pasti salahsahiji bahan mentalna, legok tapak genteng kadek. Dima kudu nangtukeun hiji kaputusan teu meunang bragu-ragu, kudu ngadek sacekna nilas saplasna, kaasup nohonan jangji. Bakal ngabulasin, mun pamingpin lunca-linci luncat-mulang, udar tina tali gadang. Beh ditu na pamingpin mah mun cilaka pangheulana, mun bagja pangpandeurina, da ngaheulakeun kapentimngan nu aya dina tanggungjawabna.

Pamingpin teh ro’in, nu moal bisa nolak, pasti dipoenta tanggungjawabka dina pangadilan Agung, yaomil kiyamah. Anu geus lain biwir nu ngajawab da dikonci, tapi leungeun, suku jeung anggota awak sejenna. Cilakana mun dina proses pangadilan Agung, anu taya hal nu bisa disumputkeun, eta pamingpin ditungtut dipenta tanggungjawab ku bawahan atawa rahayatna.Jampena, mun hayang jadi pamingpin nu amanah. Ulah petot ngoreksi diri, ngahisab diri, memeh dikoreksi batur, memeh dihisab pangadilan Agung. Muga-muga. Cag.

Sapertos anu diserat dina Majalah Salaka Sunda Online

Iklan

Satu Tanggapan to “Ro’in”

 1. Budi Taufiq Rachman Says:

  Assaallaamu’alaikum!
  Sampurasun!

  Punten ieu mah mairan anu diunggel ku salira!
  Leres pisan:”satiap pamingpin bakal aya tanggung jawab anu kedah dibalitungkeun di yaumil akhir”.
  Saagung-agungna akhlaq anu kudu diagem ku urang nyaeta akhlaq Rasulullah SAW, anu pasti luyu sareng Al Qur’an & As Sunnah! Eta pasti, teu aya karempanan urang kanggo “ngaenyakeun”.

  Tina perkawis inohong, atanapi karuhun Sunda-Galuh, nyaeta Prabu Niskala Wastukancana, eta mah hiji unggelan “tokoh” anu kedah dipiconto dina tarekah-laku lampahna teu kakait kana ajaran Islam anu umumna urang ayeuna ngagem, da leres teu acan ngambeu-ngambeu acan ajaran Islam, da memang syiarna Islam oge teu acan aya lebet ka tatar Sunda jaman harita. Upami syiar parantos medar mah pilalakoneun teh panginten moal kaeunteung sapertos ayeuna. Janten upami nilik kana “tokoh” Wastukancana panginten diagungkeun teh raja anu agung di jaman harita, malihan mah aya panginten laku lampahna anu Islami (anu saestuna ajaran Islam teu acan lebet), numutkeun sim kuring sah-sah wae aya jalmi au kataji ku laku lampahna anu kedah dipiconto, tapi dina “tataran” ajrih ku laku lampahna di wangun kanagaraan-kamasyarakatan sanes dina masalah kayakinan. Atanapi ieu panginten anu disebat “kearifan lokal” anu ditunjukeun ku hiji “tokoh”. Tapi sim kuring negeskeun, da saagung-agungna akhlaq nyaeta akhlaq Rasulullah SAW. Kitu nun, punten bilih aya anu lepat, istuning tinu kabodoan sim kuring. Salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: