NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I & II

A’udzubillaahi minasy-syaitaanir-radziim
Ka Alloh abdi nyalindung, tina panggodana setan.

بسم الله الرحمن الرحيم
b-ismi-llāhi r-raḥmāni r-raḥīm
Kalayan asma Nu Agung, Alloh Anu Welas Asih.

-Alloh-

1. ALLOH ANU MAHA UNINGA (:2/1,2)
Alloh Nu Maha Uninga, kana sadaya dawuh-Na,
mungguhing urang manusa, wajib kedah percantenna.
Kana Qur’an ulah hamham, ulah waswas ragu-ragu,
upami urang mihamham, tangtos urang buntu laku.
Sadaya umat Pangeran, kedah kenging tuduh jalan,
nu mawi lumungsur Qur’an, pikeun tuduh jalan iman.
Tawisna nu takwa to’at, yakin ayana aherat,
solatna teh tara pegat, ku Alloh tangtos dirahmat.

2. SILIH BAGI REJEKI (:2/2,3,4)
Mun urang nampi rejeki, rejeki pabagi-bagi,
sasama ge kabagean, rejeki silih agehan.
Jelema nu iman mu’min, panceg percaya tur yakin,
kitabulloh nu baheula, eta ge dawuh Mantenna.
Jelema nu iman mu’min, yakinna aenal yakin,
yen engke teh hirup deui, bakal deuheus ka Ilahi.

3. PITUDUH TI ALLOH SWT (:2/5)
Mungguhing nu iman takwa, kenging pituduh Mantenna,
hirupna kenging panungtun, henteu lesot ti panuyun.
Eta teh bagja utama, rahmat teu kinten ageungna,
mulus salamet hirupna, kenging pituduh Mantenna.
Nu kitu hirup rahayu, kenging pituduh lumaku,
moal sasar katambias, moal hamham moal waswas.

4. ULAH NGABEDUL (:2/6,7)
Jelema anu mantangul, hirup nyuruntul ngabedul,
hese dibere pepeling, langlang-lingling lir teu eling.
Mangeran kana napsuna, ngagugulung kahayangna,
aturan kabeh dirumpak, ngaruksak jeung ngagalaksak.
Lajeng ku Alloh ditutup, kalbu dibulen dirungkup,
hatena teh ditulakan, pangreungeuna dicocokan.
Batin jadi kurunyinyi, tebih ti hidayah Gusti,
cilaka estu cilaka, jalma nu kitu lampahna.

5. GANCANG OMEAN (:2/8,9)
Seueur pisan kajantenan, ngaku-ngaku panceg iman,
padahal gagaleongan, kaimanan reureundahan.
Sering pisan kaalaman, pura-pura ngaku iman,
ari lampah euwah-euwah, kitu salah kieu salah.
Lamun nyieun kasalahan, pek omean gagancangan,
gancang menta dihampura, ka Alloh Maha Kawasa.
Kitu lampah sasab pisan, tetela nipu sorangan,
tapi tong peunggas harepan, nu salah gancang omean.

6. SIPATNA JELEMA ANU MUNAPEK (:2/10,11)
Jalma munapek sipatna, mun leukeun nitenanana,
sok resep nyieun alesan, keur nutupan kasalahan,
Kasalahan diteumbleuhkeun, geugeuleuh dika-baturkeun,
hatena pinuh werejit, kotor jeung pinuh rurujit.
Mun hareupeun ngomong hade, tukangeun mah ngalelewe,
nu kitu tong jadi sobat, sabab mindeng ngahianat.

7. ULAH JALIR JANGJI (:2/12,13)
Lamun urang gaduh jangji, kade ulah lanca-linci,
subaya kedah cumponan, sabab eta kahormatan.
Jelema nu jalir jangji, eta teh sami saharti,
reujeung ngaruksak pribadi, henteu ngajenan ka diri.
Nu teu pageuh kana jangji, nu kitu munapek pasti,
hirupna moal jamuga, bakal pinanggih tunggara.

8. NGAJAGA LETAH (:2/14)
Kade jaga eta letah, sabab mindeng mawa salah,
seukeutna leuwih ti pedang, raheutna matak gudawang.
Loba nu meunang cilaka, lantaran tina ngomongna,
ngomong teu dipikir heula, tangtu hanjakal ahirna.
Ngomong ngabuih ngabudah, mindingan lampah nu salah,
ngaku-ngaku iman takwa, padahal reka perdaya,
Iman ukur kaheureuyan, kawas bunglon lolondokan,
kitu peta salah pisan, kudu gancang dijauhan.

9. ULAH NGAHEUREUYKEUN AYAT (:2/15,16)
Mangkade ulah mokaha, ngaheureuykeun pidawuh-Na,
dipake ocon guguyon, kitu peta estu awon.
Jalma ngaheureuykeun ayat, moal pinarinan rahmat,
jeung moal kenging sapa’at, sabab ngaheureuykeun ayat.
Ayat teh dawuhan Gusti, lenyepan mangka kaharti,
sangkan urang ulah rugi, hirup jadi ngandung harti.
Ayat ulah diheureuykeun, kuduna teh dihartikeun,
sangkan hirup ulah rugi, tur kenging rido Ilahi.

10. PALITA ANU TEU CAHAYAAN (:2/17,18)
Kuma pibakaleunana, lamun pareng hiji mangsa,
urang teh nyeungeut palita, tapi teu caang sinarna
Kotret deui cekres deui, ngahurungkeun korek api,
pareum deui pareum deui, poek deui poek deui.
Rajeun palitana hurung, tapi kalah tambah bingung,
sabab cahayana musna, poek mongkleng buta rata.
Kitu minangka misilna, nu munapek ibaratna,
lolong lahir jeung batinna, sasab dunya aheratna.

11. CAHAYA KILAT SAJORELAT (:2/19)
Pareng leumpang tengah peuting, poek mongkleng sepi jempling,
ngadadak baranyay kilat, serab kilat sajorelat.
Jelebet sorana tarik, dunya eundeur rek tibalik,
tinggorowok tingkoceak, asa kiamat ngadadak.
Gelap dor-dar tingjelegur, dunya asa arek lebur,
nu munapek tingjarerit, sieun maot jadi mayit.
Careurik aluk-alukan, anak bojo dicalukan,
tapi taya nu nembalan, hayang salamet sorangan.
Kitu misil nu munapek, leumpang ngatog di nu poek,
uyup-ayap rungah-ringeuh, hatena tagiwur riweuh.
Nu munapek lolong hate, teu apal goreng jeung hade,
cilaka estu cilaka, nu munapek ka naraka.
Alloh Nu Maha Ngamurba, ngamurba ka sadayana,
sadaya mahluk Mantenna, Alloh Nu Maha Kawasa.

12. ULAH WASWAS (:2/20)
Anu hatena ngolembar, waswas hamham tara sabar,
caang pikir sagebrayan, gancang leumpang rurusuhan.
Reup deui poek meredong, utag-atog rarang-rorong,
jen ngajentul mandeg mayong, paningalna jadi lolong.
Lolong teh lolong batinna, torek teh torek rasana,
musna rasa manusana, nu kitu kapir ngaranna.
Nu matak ulah rek hamham, sabab matak ipis iman,
ulah waswas ragu-ragu, mandeg mayong mundur maju.

13. ULAH SALAH NYEMBAH (:2/21)
Eling-eling dulur kuring, sing bisa ngaping ngajaring,
sangkan urang tetep eling, ka Alloh Nu Maha Wening.
Ka Alloh urang sumembah, sumembah iklas tur sadrah,
kade ulah salah nyembah, mung ka Alloh urang nyembah.
Kapan urang diciptakeun, ku Mantenna digelarkeun,
sami jeung anu baheula, nu gelar leuwih ti heula.
Sumujud kedah ka Alloh, wiridan ku asma Alloh,
muntang manteng mung ka Alloh, Maha Suci Gusti Alloh.

14. MATAK WAAS (:2/22)
Ya Alloh Nu Maha Akbar, estu waas matak kelar,
ningal daratan nu ngampar, alam dunya nu ngagelar.
Ret neuteup ka awang-awang, megana pating kalayang,
langit teu aya tungtungna, endah temen kasawangna.
Ti siang ngempray caraang, titingalan awas lenglang,
ti wengi bentang baranang, cahaya bulan gumiwang.
Teu lami hujan miripis, ti langit hujan girimis,
hujan rohmat ti Pangeran, Mantenna Nu Maha Heman.
Tutuwuhan breng jaradi, renung dina latar bumi,
sadaya eta rejeki, paparin Ilahi Robbi.
Mekar sakur kekembangan, leubeut sugri bungbuahan,
kukupu gegelebaran, bangbara sareng nyiruan.
Mung ka Alloh nya sumembah, kade ulah salah nyembah,
ulah rek nyembah berhala, sabab eta teh doraka.

15. ULAH HAMHAM (:2/23,24)
Lamun masih keneh hamham, kana eusina Al Qur’an,
pek geura nyieun sasurat, geura tiron ayat-ayat.
Lamun masih ragu-ragu, yen Qur’an eta teh wahyu,
pek jieun sasurat bae, masing alus masing hade.
Sesembahan penta tulung, sangkan ngabantuan nulung,
mun berhala enya luhung, hempek gancang penta tulung.
Tangtu andika mo bisa, jeung tangtu moal rek bisa,
pek jaga diri andika, sangkan ulah ka naraka.
Wahyu teh ti Gusti Alloh, lumungsur ka Rosululloh,
sanes damelan manusa, pidawuh Alloh Ta’ala.

16. WARTA PIKABUNGAHEUN (:2/25)
Aya warta matak bungah, keur jalma anu sumerah,
nu resep amal ibadah, nu ngomean lampah salah.
Ka jalma nu laku hade, rek lalaki rek awewe,
Alloh moal hare-hare, bakal diganjar nu hade.
Matuhna ge di sawarga, sawarga endah kacida,
langgeng matuhna di dinya, nampi kurnia Mantenna.
Linggih di Janatunna’im, patempatan anu mu’min,
sawargana kanimatan, di dunya taya bandingan.

17. TUDUH JALAN (:2/26,27)
Dina Al – Qur’an nu mulya, seueur simbul jeung siloka,
silib sindir jeung sasmita, anu mu’min mah percaya.
Perlambang teh tuduh jalan, nu mu’min percanten pisan,
tapi ceuk jelema kapir, matak sasab silib sindir.
Siloka sareng sasmita, eta pituduh Mantenna,
tuduh jalan ka umat-Na, sangkan teu sasab hirupna.
Pikeun ngahartikeun lambang, urang sing asak jeujeuhan,
maca tapsir tarjamahan, engke aya katerangan.
Saeusina jagata raya, eta ge ayat Mantenna,
upami ditapakuran, seueur rasiah Pangeran.
Ta pi keur jalma nu musrik, silib sindir teu dilirik,
ayat-ayat ti Pangeran, diantep teu dilenyepan.
Dasar jelema nu fasik, hirupna teh estu musrik,
gawe nyieun karuksakan, rugi lain meumeueusan.

18. MULANG KA ALLOH SWT (:2/28)
Ari mungguhing manusa, nya tina taneuh asalna,
barang paeh mimitina, lajeng dipaparin nyawa.
Barang paeh nya asalna, bisa hirup ku Kersana,
Pangersa Alloh Ta’ala, kumelendang ngalumbara.
Lajeng ku Kersa Ilahi, nu hirup teh paeh deui,
mulang ka asalna tadi, sakabehna paeh deui.
Ku Kersana Maha Suci, engke dina hiji wanci,
nu paeh teh hudang deui, marulang deui ka Gusti.

19. TADABUR ALAM (:2/29)
Sumangga tingali bumi, tafakuran ulah lali,
dunya ngampar lega pisan, eta ciptaan Pangeran.
Sakur sugri nu gumelar, pikeun manusa takajar,
mangpa’atna keur manusa, khalifatullah di dunya.
Nu mawi ulah diruksak, alam ulah digalaksak,
pibelkeleun keur manusa, bekel hirup ngalumbara.
Payungna langit melengkung, tawis kanyaah Nu Agung,
wiati nu tujuh lapis, ti langit hujan miripis.
Ngan manusa sok mokaha, mindeng hilap ka Mantenna,
ka Alloh Nu Maha Heman, sok mindeng tara sukuran.

20. IBLIS ANU DORAKA (:2/30;=30)
Kersaning Ilahi Robbi, awalna nyiptakeun jalmi,
sapangersana Ilahi, sadaya tangtos ngajadi.
Malaikat didawuhan, sangkan sumujud ka Adam,
brek sujud taya nu baha, iwal Iblis nu doraka.
Iblis teh sombong adigung, dumeh tina seuneu hurung,
ngarasa unggul kacida, dibandingkeun jeung manusa.
Iblis teh sombong kacida, asa leuwih ti manusa,
padahal sadaya mahluk, ka Alloh mah tangtos taluk.
Padahal anging Ilahi, nu maphum mah anging Gusti,
mahlukna mah moal ngarti, pangna Alloh nyipta jalmi.
Sakur jelema nu sombong, kumaki jeung gede bohong,
eta teh baturna setan, jeung idajli babarengan.
Ku kituna unggal jalma, nu adigung adiguna,
eta teh baladna setan, bakal dila’nat Pangeran.

Dicutat ti dieu : http://blankon.wordpress.com/2009/08/31/nadoman-nurul-hikmah-daras-i/

Iklan

3 Tanggapan to “NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I & II”

  1. very nice to blogs tanks site admin

  2. Willy Mardian Says:

    kang bade nanya, aya nadoman nurul hikmah, ti Juz 30 teu ??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: